Objednávka výrobca vs. príjemca

6200

Objednávka Öísl : 42954/SL 201102255 Dodací list ÖísIo : lÖo: 36435872 DIÖ: 2022082799 IÖ DPH: SK2022082799 železniöná spoloënost' Slovensko, a.s. Rožñavská 1 832 72 Bratislava 3 Dátum splatnosti 27.03.2011 Firma je zapísaná v OR Okresného súdu v Žiline pod.ö.16768/L Banka: Tatra banka, a.s. Námestovo SWIFT: TATRSKBX

2009 Vám fakturujeme prevádzkové nákladv za obdobie 10 / 2011 (við príloha C. l) vo ške Konetný príjemca . Miesto urtenia Fax : 055/6438845 Lakiová L'ubomíra DIC: 2021370461 IC DPH: Dod. a plat. podmienky :Zákazník svojim podpisom potvrdzuje,že tovar revzal kom letn. a ne oškoden Fakturujeme Vám za: DPH 11 20 % . 20 % Celková cena 66,00 55,00 11.00 66,00 66 Spolu bez DPH 55,00 Príjemca: Faktúra číslo / VS: 2012 085 Konštantný symbol: 308 Objednávka č.: Odberateľ ICO: OIC: 1/97 17337097 Konečný príjemca: Dodávateľ nie je platiteľom DPH. Oäbereteť: GYMNÁZIUM Federica Garcíu Lorcu Hronská 3 821 07 Bratislava 214 Dodacie a platobné podmienky: Forma úhrady: Dátum dodania: PP 14.05.12 21.05.12 28.05 Koneéný príjemca Miesto uröenia DIÖ: 2022237602 IÖ DPH. SK2022237602 Detský domov Spišské Vlachy, Partizánska 13, 053 61 Spišské Vlachy SK96 5200 0000 0000 0352 9225 181,86 Konštantný symbol 0008 Specifický symbol Fakturujeme Vám za dodávku: Pohonné hmoty od 1. zo dña11.02.2008. Prílohy: 1 v zmysle Kúpnej zmluvy ë.

  1. Typy bitcoinových akcií
  2. Bude kupovať pokazené telefóny
  3. Hlavné svetové hodiny automobilu

špecifick symbol: ý Odberateľ IČ036064220 DIČ I: DPH: Č:: Adresa odberateľa: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Odborárske námesti 3 e 817 60 BRATISLAV 15 A SR Spôsob dopravy: Konečný príjemca: Koneöný príjemca . Miesto uröenia Faktúrujeme Vám Kód položky DIÖ. DPH. popis Konštantný symbol 0008 Cena za j. bez DPH 6,750 Cena za j. s DPH 8,10 DPH 20 Spolu bez DPH 13,50 DPH 2,70 20 % : 20 % : Celková cena 16,20 13,50 2,70 16,20 16 20 20 Náplñ do tlakovej ffaše S 20 kg Základ pre DPI-I DPH Celková suma s DPI-I Objednávka tíslo .

Objednávka öíslo . 10110002 Dodací list öíslo . Dátum splatnosti 17.01.2011 /nf Suma: SKR 37629,48 Specifický symbol Národný inšpektorát práce, Masarykova 10 04001 Košice Dátum vyhotovenia 03.01.2011 Forma úhrady . Spôsob dopravy : Öíslo úötu : IBAN Suma k úhrade . Variabilný symbol 10110002 Dod. a plat. podmienky .

Objednávka výrobca vs. príjemca

1. MAJA 1264 0 01 PUCHOV 5034505 Kód produktu KProdOdbNaz Kód odber. GTIN (EAN) Prevodny prikaz DIÖ lÖo IÖ DPH Tel/Fax Podpis 2020615234 5034505 158569 2020615234 042/4631360 07.11.2013 pp 24.10.2013 15.10.2013 Cena + 8,00 9,60 8,00 EUR 1,60 EUR 9,60 EUR Objednávka číslo: Dodací list čislo: Poštová adresa: Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 01 Lučenec IČO: 37833961 Konečný príjemca : 145011 Miesto určenia: DIČ: 202 166 8429 IČ DPH: Základná škola Základná škola Dátum vyhotovenia 29.05.2014 Dodanie tovaru/služby 29.05.2014 Dátum splatnosti 12.06.2014 Forma Konetný príjemca Miesto uréenia Faktúrujeme Vám : Kód poloŽky DIÖ. 2023313633 pocts DPH 50,80 1728 20 20 2014 Celková cena 304,80 760,39 152,08 912,47 912,47 912,47 o,oo Cena za j bez DPH 127,00 Cena za j s 152,40 252,00 OPH 20 20 20 Spolu bez DPH 254,00 86,39 420,00 na pre Stropny crž!êk na crojekzr NEC 300 001159 001160 OOI 161 PríjemCa 5819201 R DOMOV DôCHODCOV, Adresa príjemcu: OBCHODNÁ 73, 044 24 Poprot(KS) Císlo DL. Objednávka. zba DPH: 20 RD80033433 Názov produktu Vodit: Tomáš Hrešöák Špz. KE647KU-7110 Suma bez DPH: 117,54 Spotreba 10 Kód 00222 02007 00227 02012 00606 02476 00994 01902 01730 00417 Cena 1 ,450 4,011 0,980 1,325 0,935 2,200 5,230 o, 768 Koneéný príjemca .

Objednávka číslo : Dodací list číslo : 2011056 Dodávateľ : Faktúra číslo : Poštová adresa: Baničova 3390/19 010 15 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36417785 DIČ: 2021804620 STAVMOX, s.r.o. Obec Nededza Hlavná 1/1 013 02 Nededza IBAN : SK63 1100 0000 0026 2586 4545 IČ DPH: SK2021804620 Zapísaná v OR OS Žilina,oddiel: Sro

DIÖ. DPH. DPH 1, 43 19%: 19%: Celková cena 7,52 1,43 s.t*0 DPH 19 0308 Spolu bez DPH 7,5Ž Cena za j. s DPH 8,95 Fakturujeme Vám telefónne hovory podl'a prílohy za 12/2010 Kód položky popis te/ef hovotypod/a prí/ohyza 12/2010 Množstvo MJ 1,00 Cena za j. bez DPI-I 7,52 Základ pre DPH DPH Koneéný príjemca . Miesto uréenia Fakturujeme Vám: Kód položky DIÖ: 2021079797 DPI-I Popis SK97 1100 0000 0026 2778 6958 22,80 Konštantný symbol Specifický symbol DPH 20 0008 Spolu bez DPH 19,00 Cena za j. bez DPH 19,00 Cena za j. s DPH 22,80 D PH 3,80 20 % 20 0/0 Celková cena 22,80 19,00 3,80 22,80 22,80 Koneöný príjemca DIÖ: DPH. Dátum vyhotovenia 03.07.2014 Forma úhra Spôsob dopravy : Öíslo úÖtu . IBAN : Suma k úhrade Variabilný symbol ODBR014070369 Dodanie tovaru/služby 30.06.2014 Prevodn' ríkaz 274262956/0900 Dátum splatnosti 17.07.2014 SK64 0900 0000 0002 7426 2956 36,00 Konštantný symbol Specifický symbol Miesto uröenia Navýšenie 1.

Objednávka výrobca vs. príjemca

Dodací list tíslo STREDNÁ PRIEMYSELNÁ šKOLA STAVEBNÁ Vel'ká okružná 25 010 01 Žilina Dátum vyhotovenia Dátum splatnosti : Forma úhrady Spôsob dopravy Öíslo úÖtu IBAN Suma k úhrade Variabilný symbol 20110007 Dod. a plat. podmienky . 1207.2011 15.07.2011 Prevodný príkaz 2627410168/1100 4 715,28 Koneöný príjemca Miesto ur¿enia Fakturujeme Vám za: Kód položky DIÖ: 2020626454 DPH: popis Dod. a plat.

Objednávka výrobca vs. príjemca

659/R Banka: Volksbank Trentin SWIFT: LUBASKBX Tel.: 032/6402154 Vyhotovil Odberatel' : Balážová Mariana Dodací listcíslo: Objednávka císlo: 2011/001879 Laborecká 1 040SLOVENSKÁICO: 0136575348Košíce REPUBLIKA DIC: 2021768771 Regionálny úrad verejného zdravotníctva IC DPH: SK2021768771 so sídlom v Košicíach KošíceBanka: l, Odd. Sro. Vložka C. 14478N Ipelská 1 Tatra banka, a.s. 040 11 Košice SWIFT: TATR SK BX Tel.: 0557894350 Fax: 0557894350 Objednávka Platobná podmienka Department kod Príjemca SOS OBCHODU A SLUZiEB I-JL. 1. MAJA 1264 0 01 PUCHOV 5034505 Kód produktu KProdOdbNaz Kód odber. GTIN (EAN) Prevodny prikaz DIÖ lÖo IÖ DPH Tel/Fax Podpis 2020615234 5034505 158569 2020615234 042/4631360 07.11.2013 pp 24.10.2013 15.10.2013 Cena + 8,00 9,60 8,00 EUR 1,60 EUR 9,60 EUR Objednávka číslo: Dodací list čislo: Poštová adresa: Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 01 Lučenec IČO: 37833961 Konečný príjemca : 145011 Miesto určenia: DIČ: 202 166 8429 IČ DPH: Základná škola Základná škola Dátum vyhotovenia 29.05.2014 Dodanie tovaru/služby 29.05.2014 Dátum splatnosti 12.06.2014 Forma Konetný príjemca Miesto uréenia Faktúrujeme Vám : Kód poloŽky DIÖ. 2023313633 pocts DPH 50,80 1728 20 20 2014 Celková cena 304,80 760,39 152,08 912,47 912,47 912,47 o,oo Cena za j bez DPH 127,00 Cena za j s 152,40 252,00 OPH 20 20 20 Spolu bez DPH 254,00 86,39 420,00 na pre Stropny crž!êk na crojekzr NEC 300 001159 001160 OOI 161 PríjemCa 5819201 R DOMOV DôCHODCOV, Adresa príjemcu: OBCHODNÁ 73, 044 24 Poprot(KS) Císlo DL. Objednávka. zba DPH: 20 RD80033433 Názov produktu Vodit: Tomáš Hrešöák Špz. KE647KU-7110 Suma bez DPH: 117,54 Spotreba 10 Kód 00222 02007 00227 02012 00606 02476 00994 01902 01730 00417 Cena 1 ,450 4,011 0,980 1,325 0,935 2,200 5,230 o, 768 Koneéný príjemca .

10110002 Dodací list öíslo . Dátum splatnosti 17.01.2011 /nf Suma: SKR 37629,48 Specifický symbol Národný inšpektorát práce, Masarykova 10 04001 Košice Dátum vyhotovenia 03.01.2011 Forma úhrady . Spôsob dopravy : Öíslo úötu : IBAN Suma k úhrade . Variabilný symbol 10110002 Dod. a plat. podmienky .

Objednávka výrobca vs. príjemca

VS. 20150011 Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. Objednávka číslo: 201100926 OR:Okr.súdu B.B. Oddiel:Fimm Vložka č.1157/S. Fakultná Konečný prijemca: Výrobca programu : KROS 264 Rudaaya 21, 010 01 Žilina, tel: 041/707 1011, e-mail/kros@kros.sk, Help www.kros.sk. ALFA - Ličtovníctva, sklad a fakturácia Výrobca programu KROS a.s., A Rudnaya 21, 010 01 Žilna tel: (041/707 10 11 fax 707 10 53, kros@kros.sk, www.krog.sk  8.

podmienky .

server zaznamenal chybu pri spracovaní registrácie
správna rada fondov jpmorgan
gmt-8 čas
ako čítať mapu pokladu minecraft
krajinami so súkromnými centrálnymi bankami

Koneöný príjemca DIÖ: DPH. Dátum vyhotovenia 03.07.2014 Forma úhra Spôsob dopravy : Öíslo úÖtu . IBAN : Suma k úhrade Variabilný symbol ODBR014070369 Dodanie tovaru/služby 30.06.2014 Prevodn' ríkaz 274262956/0900 Dátum splatnosti 17.07.2014 SK64 0900 0000 0002 7426 2956 36,00 Konštantný symbol Specifický symbol Miesto uröenia

Výrobca ro ramu: KROS as, A. Rudnaya 21. 010 01 Z Ina, tel. 041/707 1011 e-mail : kros kros skrhtt Objednávka Sklad / dodací list Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum dodania Forma úhrady Dph DIC 0008 0292020 . 07.122020 17.122020 :07.12.2020 Registrácia na Okresnom súde v Nitre vložka tíslo:26/N Príjemca . Stredná odborná škola technická Koneöný príj. :Stredná odborná škola technická Doprava Miesto urEenia: Tlmace Osobitný príjemca.

☐ Oprávnený príjemca opakovaný ☐ Oprávnený príjemca príležitostný ☐ Prevádzkovateľ daňového skladu ☐ Držiteľ povolenia na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku Miestne príslušný colný úrad* Objednávka Predmet dane Tabakové výrobky alebo …

Ak Príjemca neuhradí službu do 14 dní od prijatia objednávky, po 21 dňoch bude objednávka … TE Connectivity zástrčkový konektor na kábel Universal-MATE-N-LOK počet pólov 12 raster: 6.35 mm 350735-4 1 ks Koneöný príjemca Miesto uröenia DIÖ: 2021920076 IÖ DPH: SK2021920076 SK61 1100 0000 0026 2908 6242 138,00 Konštantný symbol 0308 /nf Suma: SKR 4 157,39 Specifický symbol 2005 Dod. a plat. podmienky :Pri úhrade faktúry používajte ako variabilný s mbol öíslo faktú Objednávka tíslo .

Platiteľ určí osobitného príjemcu podľa písm.